30 September 2010 (09:10) Nizhneserginskiy plant owes money to state